GTM debug

Clock
LasÄ«Å”anas laiks: 10Ā min
Calendar
21.11.2023

Kravas automaŔīnu vadītāju noteikumi Vācijā

Kravas automaŔīnu vadÄ«tāji atvieglo preču un pakalpojumu pārvadāŔanu Vācijā, taču, lai to darÄ«tu, viņiem ir jāievēro konkrēti noteikumi un normas, lai izvairÄ«tos no problēmām ar likumu. Vācijā ir 16 pavalstis, un dažās no tām ir papildu noteikumi, kas jums jāievēro, veicot uzņēmējdarbÄ«bu attiecÄ«gajā pavalstÄ«. Tāpēc ir svarÄ«gi izprast visus noteikumus un juridiskās prasÄ«bas, kas jāievēro, lai droÅ”i brauktu Vācijā.

Kravas automaŔīnu vadītāju noteikumi Vācijā

Tālāk ir izklāstīti daži noteikumi, kas jums jāzina.

Kas ir nepiecieÅ”ams, ja vēlaties vadÄ«t kravas automaŔīnu Vācijā?

Å ajā sadaļā mēs iepazÄ«stināsim jÅ«s ar braukÅ”anas noteikumiem Vācijā, kā arÄ« ar sodiem, kas saistÄ«ti ar Å”o noteikumu pārkāpÅ”anu.

Vadītāja apliecība

Viens no transportlÄ«dzekļa vadÄ«Å”anas pamatnoteikumiem Eiropā un Vācijā ir braukÅ”ana ar derÄ«gu vadÄ«tāja apliecÄ«bu. Tomēr kravas automaŔīnas vadÄ«Å”ana ir saistÄ«ta ar augstu atbildÄ«bas un riska lÄ«meni, tāpēc, lai varētu brÄ«vi pārvietoties pa Vāciju, jums ir jāievēro dažas prasÄ«bas.Ā 

Pirmkārt, kravas automobiļu vadÄ«tāja apliecÄ«bas iegÅ«Å”anai Vācijā ir dažādas kategorijas, un atkarÄ«bā no tā, kurā kategorijā esat iekļauts, jums ir jāsaņem jÅ«su kravas automobilim atbilstoÅ”a vadÄ«tāja apliecÄ«ba, lai izvairÄ«tos no nevēlamām sankcijām no iestāžu puses. Å Ä«s kategorijas ir Ŕādas:

B kategorijaĀ 

Tā ir viena no prasÄ«bām, ja vēlaties iegÅ«t C1 kategorijas vadÄ«tāja apliecÄ«bu. B kategorijas vadÄ«tāja apliecÄ«ba ļauj vadÄ«t kravas automaŔīnu, kuras maksimālais svars nepārsniedz 3500 kg un kura paredzēta 24 vai vairāk pasažieru pārvadāŔanai. Tas arÄ« ļauj vilkt transportlÄ«dzekli vai noņemamu kravas turētāju, kura pilna masa ir mazāka par 10 000 mārciņu. Daži B kategorijas transportlÄ«dzekļu piemēri ir lieli autobusi, piegādes kravas automaŔīnas, paÅ”izgāzēji ar mazām piekabēm un kravas automaŔīnas.

C1 kategorija

ja vēlaties vadÄ«t vieglo kravas transportlÄ«dzekli, jums jābÅ«t C1 kategorijas vadÄ«tāja apliecÄ«bai. Tā tiek uzskatÄ«ta par komercpārvadājumu sākÅ”anu, un tā attiecas uz transportlÄ«dzekļiem, kuru kopējā masa pārsniedz 3500 kg, bet nepārsniedz 7500 kg. C1 klase ļauj braukt arÄ« ar piekabi, taču tikai tad, ja tās svars nepārsniedz 750 kg.

C1E kategorija

Ja esat atkarīgs no lielākiem kravas automobiļiem, jums ir nepiecieŔama C1E vadītāja apliecība. Tā ļauj vadīt piekabi, kas pārsniedz C1 kategorijā atļauto 750 kg masu.

C kategorija

Šī kategorija ir paredzēta smagajiem kravas automobiļiem, un tā ir piemērota kravas automobiļu vadītājiem, kuri vēlas pārvadāt ļoti lielas masas. Ar C kategorijas autovadītāja apliecību jums nav atļauts vadīt kravas transportlīdzekļus, kuru maksimālā masa nepārsniedz 7500 kg, vai piekabes, kuru maksimālā masa ir aptuveni 750 kg, un vienlaikus drīkst vadīt C1 kategorijas transportlīdzekļus.

CE kategorija (piekabes vadītāja apliecība)

Šī ir visaugstākā klase starp kravas automobiļu vadītāja apliecību kategorijām. Strādājot ar CE licenci, jūs automātiski saņemsiet C1E, T, D1E un BE licences kategorijas. Ar to var vilkt arī piekabes, kas smagākas par 750 kg. Tomēr tas ir ideāli piemērots cilvēkiem, kuri vēlas pārvadāt preces lielos daudzumos.

VadīŔanas vecums

Minimālais braukÅ”anas vecums Vācijā ir 18 gadi. Tomēr tas ir atkarÄ«gs no tā, kādu transportlÄ«dzekli vēlaties vadÄ«t. Piemēram, minimālais vecums, no kura drÄ«kst vadÄ«t kravas automaŔīnu, ir 21 gads, tāpēc, pat ja jums ir 18 gadu, par kravas automaŔīnas vadÄ«Å”anu jums tik un tā tiks piemērots sods.

Paturiet prātā, ka Ŕīs ir tikai vecuma prasÄ«bas, lai iegÅ«tu autovadÄ«tāja apliecÄ«bu - jums vēl bÅ«s jānokārto daži braukÅ”anas eksāmeni, lai pierādÄ«tu, ka esat tiesÄ«gs vadÄ«t transportlÄ«dzekli.

DroŔības josta

VadÄ«tājam ir obligāti jālieto droŔības josta. PatiesÄ«bā saskaņā ar likumu ikvienam cilvēkam transportlÄ«dzeklÄ« ir jālieto droŔības josta neatkarÄ«gi no tā, kur viņŔ sēž. Å o noteikumu neievēroÅ”anas gadÄ«jumā jÅ«su autovadÄ«tāja apliecÄ«bai var tikt piemērots naudas sods un soda punkti .

Zemāk redzamajā tabulā ir norādīti soda punkti par dažādiem pārkāpumiem.

PlaŔāku informāciju par sodiem un soda punktu atskaitÄ«Å”anu var atrast Å”ajā tÄ«mekļa vietnē .

Alkohola lietoŔana, vadot transportlīdzekli

Tāpat kā visur citur, arÄ« Vācijā nebrauciet pie stÅ«res dzērumā. Tas tiek uzskatÄ«ts par nopietnu pārkāpumu, un par to var tikt piemērots bargs sods. Alkohola koncentrācija asinÄ«s, kas atļauta transportlÄ«dzekļa vadÄ«Å”anai, valstÄ« ir 0,05%. Ja esat pieÄ·erts, pārsniedzot Å”o ierobežojumu, varat zaudēt autovadÄ«tāja apliecÄ«bu, saņemt naudas sodu un dažkārt arÄ« ieslodzÄ«jumu uz vairākām dienām. Tomēr tiek uzskatÄ«ts par pieņemamu, ja autovadÄ«tājs ir lietojis nelielu alus daudzumu (aptuveni 0,33 l=0,3 promiles), taču jāatceras, ka tas attiecas tikai uz tiem autovadÄ«tājiem, kas nerada kaitējumu, negadÄ«jumus vai atkārtotu apdraudējumu citiem.

Sods par braukÅ”anu reibumā ir atkarÄ«gs no vairākiem faktoriem. Piemēram, ja esat pirmo reizi braucējs, jums var piespriest aptuveni 1200 eiro naudas sodu un autovadÄ«tāja apliecÄ«bas atņemÅ”anu uz laiku lÄ«dz diviem mēneÅ”iem. Tomēr par atkārtotiem un smagiem pārkāpumiem sods bÅ«s bargāks.

Kādi ir kravas automaŔīnas vadīŔanas noteikumi Vācijā?

Kravas automaŔīnām ir aizliegts braukt noteiktos laikos. Tomēr Å”ie noteikumi ir ieviesti, lai nodroÅ”inātu jÅ«su droŔību un mazinātu satiksmes intensitāti. Å ajā sadaļā sniegsim jums detalizētu informāciju par kravas automaŔīnas vadÄ«Å”anas noteikumiem Vācijā.

Kādi ir kravas automaŔīnu vadīŔanas aizliegumi?

Parasti kravas automaŔīnu vadÄ«Å”anas aizliegums attiecas uz svētdienām. Tas nozÄ«mē, ka no plkst. 12.00 nedrÄ«kst pārvietot kravas automaŔīnu, ja tās svars pārsniedz 7,5 t. lÄ«dz plkst. 22.00 BraukÅ”anas aizliegums ir spēkā arÄ« valsts svētku dienās, un tās ir Ŕādas:

  • Jaungada diena
  • Lielā piektdiena
  • Lieldienu pirmdiena
  • Darba svētki (1. maijs)
  • AugŔāmcelÅ”anās diena
  • Vasarsvētki
  • Vācijas apvienoÅ”anās diena (3. oktobris)
  • Ziemassvētku diena un Boksinga diena (1. un 2. Weihnachtstag)

Turklāt aizliegums vadÄ«t kravas automaŔīnas ir spēkā arÄ« sestdienās galveno atvaļinājumu laikā, piemēram, vasaras brÄ«vdienās (1. jÅ«lijs-31. augusts). Tas nozÄ«mē, ka jums nav atļauts braukt sestdienās, kad automaŔīnas masveidā dodas uz atvaļinājumu vai atgriežas no tā no plkst. 7.00 lÄ«dz 20.00.Ā 

Dažās Vācijas daļās ir arÄ« Ä«paÅ”as brÄ«vdienas. Piemēram, Bādenē-Virtembergā, Bavārijā, Hesenē, Ziemeļreinā-Vestfālenē, Reinzemē-Pfalcā, Reinzemē-Pfalcā un Zāras zemē tiek svinēti Vissvētākās Jēzus Kristus miesas svētki (Fronleichnam). Reformācijas dienu svin Brandenburgā, Meklenburgā-PriekÅ”pomerānijā, Saksijā-Anhaltē, Saksijā un TÄ«ringenē-, savukārt Visu svēto diena (Allerheiligen) ir valsts svētki Bādenē-Virtembergā, Bavārijā, Ziemeļreinā-Vestfālenē, Reinzemē-Pfalcā un Zāras zemē.

Kravas automaŔīnu vadītāju atpūtas laiks

Saskaņā ar Vācijas tiesÄ«bu aktiem noteikumi par darba un atpÅ«tas laiku nosaka, ka kravas automaŔīnas vadÄ«tājam katru darba dienu (24 stundu garumā) jāatpÅ«Å”as vismaz 11 stundas. Å o periodu var iedalÄ«t divās daļās: sākumā jÅ«s varat atpÅ«sties trÄ«s stundas, bet pēc kāda laika - vēl astoņas stundas. Varat arÄ« samazināt dienas atpÅ«tas laiku lÄ«dz aptuveni deviņām stundām, ja 11 stundas jums ir par daudz. Tomēr dienas atpÅ«tas laiku var saÄ«sināt tikai trÄ«s reizes septiņu secÄ«gu darba dienu laikā.

Turklāt autovadÄ«tājiem pēc 4-5 stundu ilgas braukÅ”anas ir obligāti jādara 45 minÅ«Å”u pārtraukums, ko, protams, var sadalÄ«t divās 15 un 30 minÅ«Å”u pārtraukuma reizēs. Viņiem ir tiesÄ«bas arÄ« uz 45 stundu atpÅ«tu pēc seÅ”u dienu darba. Ilgāks atpÅ«tas pārtraukums vismaz reizi četrās nedēļās jāizmanto darba devēja objektā vai autovadÄ«tāja dzÄ«vesvietā.

Kravas automaŔīnas maksimālais svars

Kravas automaŔīnu svara ierobežojumi Vācijā atŔķiras atkarībā no atraŔanās vietas un pārvadājamo preču veida. Šīs sadaļas tabulā ir sniegts pārskats par kravas automaŔīnu svara ierobežojumiem uz Vācijas ceļiem.

TieŔais kravas automaŔīnu transports

Maksimālais svars uz Vācijas ceļiem = 40 tonnas

Dzelzceļa/ceļa un baržu/ceļa kombinētais transports

Maksimālais svars uz Vācijas ceļiem = 44 tonnas

Ātruma ierobežojums

Ātruma ierobežojums uz lielceļiem transportlÄ«dzekļiem ar piekabēm un kravas automaŔīnām, kas sver vairāk nekā 3,5 tonnas, ir 80 km/h (50 mph), 60 km/h (37 mph) uz ceļiem ārpus pilsētas un tikai 50 km/h uz pilsētas ceļiem vai kravas automaŔīnām, kas sver vairāk nekā 7,5 tonnas; vispārējais ātruma ierobežojums ir 60 km/h un 80 km/h uz lielceļiem (autobahn). Å iem kravas automobiļiem jābÅ«t iebÅ«vētam ātruma ierobežotājam, kas nodroÅ”ina maksimālo ātrumu 90 km/h (56 mph). Tomēr ir daži izņēmumi policijas, ugunsdzēsēju brigādes un citiem mērÄ·iem.

Sankcijas

Ja plānojat ceļojumu uz Vāciju, ir svarÄ«gi zināt, kādi ir sodi par likumu pārkāpÅ”anu. Å ie likumi ir izstrādāti, lai jÅ«s aizsargātu, tāpēc jÅ«su interesēs ir tos ievērot. Ja tiksiet pieÄ·erts, pārkāpjot kādu no tiem, piemēram, kravas automaŔīnas vadÄ«Å”anas aizliegumu, jums tiks uzlikts naudas sods lÄ«dz 100 eiro. Ja darba devējs jÅ«s mudināja pārkāpt likumu, viņam var tikt uzlikts vairāk nekā 500 eiro sods. Tāpēc ir labāk ievērot noteikumus, lai droÅ”i nokļūtu galamērÄ·Ä«.

Tabulā zemāk redzams, cik dārgi var izmaksāt Ŕie pārkāpumi.

Katras valsts atŔķirības

Vietējie aizliegumi un braukÅ”anas noteikumi attiecas uz visām Vācijas daļām. Tomēr dažās pilsētās ir papildu noteikumi, lai nodroÅ”inātu iedzÄ«votāju un vides droŔību. Piemēram, lai mazinātu gaisa piesārņojumu un novērstu satiksmi, tādās pilsētās kā Minhene, Å tutgarte un DarmÅ”tate ir ieviesti papildu aizliegumi transportlÄ«dzekļiem, kuru masa pārsniedz 3,5 tonnas.

Turklāt katrā Å”tatā ir valsts svētku dienas, par kurām autovadÄ«tājiem bÅ«tu jāzina, kā minēts iepriekÅ” sadaļā "Kādi ir kravas automaŔīnu vadÄ«Å”anas aizliegumi?".

BraukÅ”ana Vācijā var bÅ«t apgrÅ«tinoÅ”a kravas automaŔīnu vadÄ«Å”anas noteikumu un ierobežojumu dēļ. Tomēr Å”ie noteikumi ir izstrādāti, lai mazinātu satiksmi un nodroÅ”inātu jÅ«su droŔību. Tāpēc ir svarÄ«gi tos ievērot, lai sevi aizsargātu un izvairÄ«tos no nevēlamām problēmām ar iestādēm.