GTM debug

Clock
LasÄ«Å”anas laiks: 6Ā min
Calendar
5.10.2023

Vadlīnijas par braukŔanas un atpūtas laiku ES kravas automobiļu vadītājiem

Katrā nozarē ir spēkā zināma lÄ«meņa droŔības noteikumi, lai aizsargātu darbiniekus, un kravas pārvadājumu nozare noteikti nav izņēmums. Tā kā autovadÄ«tāju nogurums ir viens no galvenajiem iemesliem, kas izraisa ceļu satiksmes negadÄ«jumus, kuros iesaistÄ«tas komerciālās kravas automaŔīnas, daudzās valstÄ«s ir pieņemti noteikumi, lai risinātu Å”o problēmu smago kravas transportlÄ«dzekļu nozarē.

Vadlīnijas par braukŔanas un atpūtas laiku ES kravas automobiļu vadītājiem

Viens no veidiem, kā risināt droŔības jautājumus, ir darba laika direktÄ«vā noteiktie atpÅ«tas laiki .. Å ie atpÅ«tas periodi nosaka, cik stundas autovadÄ«tājam ir atļauts vadÄ«t smago kravas transportlÄ«dzekli (SKT), lÄ«dz viņam ir nepiecieÅ”ams pārtraukums, cik ilgam jābÅ«t pārtraukumam un cik daudz secÄ«gu ikdienas braukÅ”anas periodu ir atļauts veikt, pirms ir nepiecieÅ”ams iknedēļas pārtraukums.

Smago kravas automobiļu pārvadājumu uzņēmumiem ir jāveic autovadÄ«tāju stundu uzskaite , lai nodroÅ”inātu Å”o noteikumu ievēroÅ”anu, jo par to neievēroÅ”anu bieži tiek piemēroti lieli naudas sodi un sankcijas. Tāpēc gudri kravas pārvadājumu uzņēmumi ir motivēti meklēt veidus, kā uzlabot un racionalizēt administratÄ«vo procesu.

Å ajā rakstā tiks aplÅ«kots smago kravas automobiļu vadÄ«tāju atpÅ«tas laiks, Ä«paÅ”i ES valstÄ«s. Tajā arÄ« tiks paskaidrots, kāpēc ir svarÄ«gi ievērot Å”os obligātos atpÅ«tas periodus, kādas ir sankcijas par to neievēroÅ”anu un kā kravas pārvadājumu uzņēmumi var vienkārÅ”ot autovadÄ«tāju stundu uzskaites procesu. Lasiet tālāk, lai uzzinātu vairāk.

Kas ir braukŔanas laiks un atpūtas laiks?

Lai pārvaldÄ«tu kravas automobiļu vadÄ«tāju darba laiku un atpÅ«tas pauzes, tiek noteikts braukÅ”anas un atpÅ«tas laiks. Å ie periodi veicina ceļu satiksmes droŔību, novērÅ”ot autovadÄ«tāja nogurumu un palÄ«dzot nodroÅ”ināt vispārējo autovadÄ«tāja labsajÅ«tu. IlgstoÅ”a transportlÄ«dzekļa vadÄ«Å”ana bez pietiekamas atpÅ«tas var izraisÄ«t koncentrÄ“Å”anās spēju samazināŔanos un lēnāku reakcijas ātrumu, kas palielina negadÄ«jumu risku. Daudzas pārvaldes iestādes, izstrādājot noteikumus, ir centuŔās rast lÄ«dzsvaru starp efektÄ«vāku preču pārvadāŔanu un kravas automobiļu vadÄ«tāju un citu autovadÄ«tāju droŔības nodroÅ”ināŔanu.

Izpildi tagad parasti nodroÅ”ina, izmantojot tahogrāfus. Å Ä«s ierÄ«ces regulāri reÄ£istrē braukÅ”anas laiku, atpÅ«tas periodus un citus bÅ«tiskus datus. Lai palÄ«dzētu uzraudzÄ«t atbilstÄ«bu un veikt precÄ«zu uzskaiti, kravas transportlÄ«dzekļos bieži vien ir jāuzstāda tahogrāfi. Ā 

Transportlīdzekļa vadīŔanas laiks un atpūtas laiks ES valstīs

Lai nodroŔinātu droŔākus ceļu satiksmes apstākļus, pārliecinoties, ka kravas automaŔīnu vadītāji pie stūres nav noguruŔi, ES Regulā Nr. 561/2006 ir noteiktas vairākas vadlīnijas par to, cik stundas dienā autovadītājs drīkst vadīt transportlīdzekli, kura masa pārsniedz 3,5 tonnas.

Noteikumos ir noteikts, ka maksimālais autovadÄ«Å”anas laiks kravas automaŔīnu vadÄ«tājiem ir ierobežots lÄ«dz 9 stundām dienā, ar iespēju to pagarināt lÄ«dz 10 stundām divas reizes nedēļā. Å o periodu dēvē par braukÅ”anas vai stÅ«rÄ“Å”anas laiku. Pēc 4,5 stundu ilgas braukÅ”anas pēc kārtas autovadÄ«tājam ir jāizmanto vismaz 45 minÅ«Å”u pārtraukums, ja vien viņŔ nav izmantojis atpÅ«tas periodu (skatÄ«t turpmāk). Å o pārtraukumu var sadalÄ«t pa daļām - pirmais pārtraukums ilgst vismaz 15 minÅ«tes, bet otrais - vismaz 30 minÅ«tes.

AutovadÄ«tājiem ir jānodroÅ”ina ikdienas atpÅ«tas laiks , kas ilgst vismaz 11 stundas pēc kārtas. Å o periodu var sadalÄ«t divās daļās, no kurām pirmā daļa ilgst vismaz 3 stundas, bet otrā - vismaz 9 stundas (kopā 12 stundas). Å is ikdienas atpÅ«tas laiks jāpabeidz 24 stundu laikā no darba dienas sākuma. Å o laikposmu var saÄ«sināt lÄ«dz 9 stundām ne vairāk kā 3 reizes starp jebkuriem diviem iknedēļas atpÅ«tas laikposmiem. Ā 

Turklāt autovadÄ«tāji nedrÄ«kst pārsniegt 56 stundu kopējo transportlÄ«dzekļa vadÄ«Å”anas laiku nedēļā vai 90 stundu divu nedēļu laikā. AutovadÄ«tājiem ir jānodroÅ”ina nepārtraukts 45 stundu atpÅ«tas laiks nedēļā, ko katru otro nedēļu var samazināt lÄ«dz 24 stundām. Å o atpÅ«tas laiku nedrÄ«kst pavadÄ«t transportlÄ«dzeklÄ«, un darba devējiem ir jānodroÅ”ina piemērotas naktsmÄ«tnes ar gultu un tualeti.

Lai gan ES noteikumi nosaka kopējus standartus, dažas dalÄ«bvalstis var pieļaut elastÄ«gumu. Tās parasti ir paredzētas konkrētu reÄ£ionālu vai ar nozari saistÄ«tu jautājumu risināŔanai. Tomēr Ŕī elastÄ«ba nedrÄ«kst apzināti apdraudēt autovadÄ«tāja droŔību vai labsajÅ«tu.

Kāpēc jāievēro noteikumi?

Ir ļoti svarÄ«gi, lai kravas pārvadājumu uzņēmumi ievērotu iepriekÅ” minētās vadlÄ«nijas. Papildus juridiskajiem un naudas sodiem (kas tiks aplÅ«koti turpmāk Å”ajā rakstā) uz spēles ir likta arÄ« autovadÄ«tāju droŔība un labklājÄ«ba. Nepārtraukta braukÅ”ana bez pienācÄ«gas atpÅ«tas var pasliktināt koncentrÄ“Å”anās spējas, reakcijas laiku un lēmumu pieņemÅ”anas spējas. Tas var ievērojami palielināt nelaimes gadÄ«jumu risku.

Darbinieku saglabāŔana un nozares reputācija arÄ« ir galvenie iemesli, kāpēc autoparku Ä«paÅ”nieki ir ieinteresēti ievērot regulu. AutovadÄ«tāji, iespējams, ir visvērtÄ«gākais jebkura veiksmÄ«ga kravas pārvadājumu uzņēmuma aktÄ«vs, un uzņēmumi, kas par prioritāti izvirza autovadÄ«tāju labklājÄ«bu, visticamāk, spēs piesaistÄ«t un noturēt kvalificētus un pieredzējuÅ”us autovadÄ«tājus .. LÄ«dzÄ«gi uzņēmumi, kas liek uzsvaru uz droŔību , veido pozitÄ«vu reputāciju klientu, regulatoru un sabiedrÄ«bas acÄ«s.

ApdroÅ”ināŔanas uzņēmumi, nosakot prēmijas, ņem vērā arÄ« to, kā uzņēmums ievēro noteikumus. Uzņēmumi, kas apliecina apņemÅ”anos ievērot droŔības prasÄ«bas, ievērojot braukÅ”anas un atpÅ«tas laika noteikumus, var saņemt zemākas apdroÅ”ināŔanas izmaksas. Turklāt ceļu satiksmes negadÄ«juma gadÄ«jumā, ja uzņēmums ievēro noteikumus, tas var pierādÄ«t savu apņemÅ”anos nodroÅ”ināt droŔību un mazināt bažas par atbildÄ«bu. Ā 

Ja visi iepriekÅ” minētie iemesli nav pietiekami, aplÅ«kosim juridiskos un finansiālos sodus par noteikumu neievēroÅ”anu. Ā 

Sodi var būt bargi un dārgi.

Sankcijas var atŔķirties atkarÄ«bā no pārkāpuma smaguma pakāpes un konkrētajiem pārkāpuma noteikumiem. Viena no visbiežāk sastopamajām sekām ir naudas sodi vai naudas sodi. Tie var bÅ«t ļoti lieli, un par atkārtotiem pārkāpumiem var tikt uzlikti lielāki naudas sodi.

Par nopietniem pārkāpumiem var tikt apturēta vai pat anulēta autovadÄ«tāja apliecÄ«ba vai uzņēmuma darbÄ«bas licence . Dažos gadÄ«jumos iestādes var konfiscēt iesaistÄ«tos smagos kravas transportlÄ«dzekļus , lÄ«dz tiek atrisinātas visas problēmas un nodroÅ”ināta atbilstÄ«ba. Par smagiem pārkāpumiem vai atkārtotu neatbilstÄ«bu pret autovadÄ«tāju vai uzņēmumu var tikt izvirzÄ«tas kriminālapsÅ«dzÄ«bas . Ā 

Å ie sodi var nopietni traucēt jebkura kravas pārvadājumu uzņēmuma darbÄ«bu. Par laimi, Eurowag ir pieejami risinājumi, kas palÄ«dzēs uzturēt precÄ«zu uzskaiti un nodroÅ”ināt, ka jÅ«su uzņēmums atbilst visiem piemērojamajiem noteikumiem. Ā 

Eurowag palÄ«dz nodroÅ”ināt atbilstÄ«bu un vēl vairāk

Telemātika ir jaudÄ«ga autoparka pārvaldÄ«bas programmatÅ«ra, kas palÄ«dz racionalizēt uzskaites procesu braukÅ”anas un atpÅ«tas periodu atbilstÄ«bas nodroÅ”ināŔanai. Eurowag elektroniskā reÄ£istrācijas ierÄ«ce (ELD) var reÄ£istrēt visus pārtraukumus, atpÅ«tas periodus un secÄ«gus braukÅ”anas periodus. Ā 

Tā kā informācija tiek reÄ£istrēta automātiski, telemātika var racionalizēt atbilstÄ«bas administratÄ«vo aspektu. Tas ietaupa laiku un naudu gan autovadÄ«tājiem, gan dispečeriem, Ä«paÅ”niekiem un vadÄ«tājiem. IegÅ«tos datus var pat izmantot, lai palÄ«dzētu samazināt degvielas patēriņu, izsekot transportlÄ«dzekļu tehniskās apkopes vajadzÄ«bām un uzlabot autovadÄ«tāju uzvedÄ«bu un produktivitāti. Ā 

Sazinieties ar mums, lai uzzinātu vairāk par mūsu telemātikas autoparka pārvaldības programmatūru un par to, kā mēs varam palīdzēt smagkravas transportlīdzekļu uzņēmumiem, lai apmierinātu daudzas to vajadzības.